Yazı kategorisi: PowerShell

Power Shell Yardımı ile Grupları Dışarıya Almak

Active Directory de bulunan gruplarınızı dışarıya aktarmak isterseniz aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Dışarıya Almak İçin

get-adgroup -Filter 'GroupCategory -eq "Security"' -SearchBase "OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com" |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\secgroup.csv
get-adgroup -Filter 'GroupCategory -eq "Distribution"' -SearchBase "OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=com" |Select-Object name,groupcategory,groupscope|Export-Csv -Path c:\distgrup.csv

İçeriye Almak İçin

import-csv c:\testd.csv |foreach-object{New-ADGroup -Path "OU=OrganizationUnit,DC=local,DC=test,DC=comt" -name $_.name -groupscope $_.groupscope -groupcategory $_.groupcategory}

Grupların içerisindeki üyelerin listesini almak için gerekli olan komutlar ise pek yakında…

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee617196.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee617258.aspx

“How to export active directory group”